Negalios nustatymo aktualūs klausimai sergantiems epilepsija

Darbingumo lygis nustatomas vadovaujantis Darbingumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašais.

Ieškoti galiojančios suvestinės redakcijos-

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D1F619C285A0/asr

Bazinis darbingumas vertinamas procentais vadovaujantis Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo 1 priedu ,,Bazinio darbingumo procentai“. 

Epilepsija vertinama I skyriaus ,,Nervų sistemos ligos“ 10 punkto papunkčiais.

Vertinama ne anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo epilepsijos diagnozės nustatymo ir adekvataus  gydymo nuo traukulių (vaisto koncentracija kraujo tyrime) pagal priepuolių pobūdį, sunkumą, dažnumą (tik neprovokuoti priepuoliai), pasiskirstymą paros metu, pažintinių funkcijų sutrikimus bei asmenybės pasikeitimus dėl epilepsijos. Epilepsijos diagnozė ir jos sukeliamas nedarbingumas turi būti pagrįstas gydytojo neurologo konsultacijos išvadomis bei diagnostiniais tyrimais – elektroencefalografija (toliau – EEG) (atliekama bent kartą per 2 metus), ilgalaike vaizdine EEG (nesant specifinių pakitimų rutininėje EEG), neurovizualiniais tyrimais.

Bazinis darbingumo lygis vertinamas pagal:

 • epilepsijos priepuolių (generalizuotų priepuolių, ir (ar) židininių paprastų, ir (ar) židininiai sudėtingų priepuolių) dažnį;
 • ar yra / nėra pažintinių funkcijų sutrikimų;
 • ar yra / nėra asmenybės sutrikimų;
 • ar chirurginis epilepsijos gydymas yra neveiksmingas ar juo šios epilepsijos formos gydyti neįmanoma.

Asmens veikla ir gebėjimas dalyvauti vertinami užpildžius Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną.

Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijai vertinamai balais nuo 0 iki 4, atsižvelgiant į asmens gebėjimą dalyvauti kasdieniame gyvenime, dirbti, panaudoti turimą profesinę kvalifikaciją ar įgyti naują bei būti savarankiškam.

Gauti Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyno balai prilyginami koeficientams:

93–101 balas – koeficientas 0,7;

84–92 balai – koeficientas 0,8;

68–83 balai – koeficientas 0,9;

23–67 balai – koeficientas 1;

10–22 balai – koeficientas 1,1;

0–9 balai – koeficientas 1,2.

Apskaičiuojant asmens darbingumo lygį, bazinio darbingumo procentai  dauginami iš Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti  koeficiento.

Vaikams neįgalumo lygis nustatomas vadovaujantis Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašu. 

Ieškoti galiojančios suvestinės redakcijos-

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.95F9283BB46A/asr

Bazinis neįgalumo lygis vertinamas vadovaujantis Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų lentelėje nurodytais kriterijais.

Epilepsija vertinama VII skyriaus ,,Judamojo atramos aparato pažeidimai, nervų sistemos ligos ir patologinės būklės“ 7 punkto papunkčiais, kai pacientas, kuriam tyrimais patvirtintas galvos smegenų pažeidimas, yra gydomas vadovaujantis Lietuvoje patvirtinta metodika. Vertinimas atliekamas ne anksčiau kaip po 3 mėn. nuo gydymo pradžios, atsižvelgiant į:

 • generalizuotų toninių-kloninių traukulių priepuolių ar kitų priepuolių su kritimu dažnį;
 • sudėtingų židininių ar kitos rūšies priepuolių su sąmonės sutrikimu, tačiau be traukulių dažnį ir jei jie yra įrašyti vaizdo elektroencefalogramoje;
 • paprastų motorinių židininių  priepuolių ar priepuolių su sąmonės sutrikimu dažnį;
 • ar yra ir pažintinių ir (ar) elgesio sutrikimų, trikdančių socialinę adaptaciją.

Apskaičiuoja neįgalumo lygį:

bazinį neįgalumo lygį pirmiausia daugina iš asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficiento, kuris apskaičiuojamas užpildžius Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną pagal vertinamojo amžių.

Nustatant vaikų iki ketverių metų amžiaus neįgalumo lygį, klausimynas nepildomas, asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficientas prilyginamas 1.

Gautą balų skaičių daugina iš specialiųjų ugdymosi poreikių koeficiento:

 • specialiųjų ugdymosi poreikių koeficientas yra 0,8, kai asmeniui nustatytas labai didelių ar didelių specialiųjų ugdymosi poreikių lygis;
 • specialiųjų ugdymosi poreikių koeficientas yra 0,9, kai asmeniui nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų ugdymosi poreikių lygis;
 • specialiųjų ugdymosi poreikių koeficientas yra 1, kai asmuo neturi specialiųjų ugdymosi poreikių, ar pažyma apie nustatytus specialiuosius poreikius nėra pateikta;

Gautą balą apvalina iki sveikojo skaitmens (jeigu pirmas skaitmuo po kablelio yra didesnis arba lygus 5, apvalinama į didesniąją pusę; jeigu pirmas skaitmuo po kablelio yra mažesnis nei 5, apvalinama į mažesniąją pusę) irpriima sprendimą dėl asmens neįgalumo lygio:

 • tuo atveju, kai surenkami 0–27 balai, nustatomas sunkaus neįgalumo lygis;
 • tuo atveju, kai surenkami 28–47 balai, nustatomas vidutinio neįgalumo lygis;
 • tuo atveju, kai surenkami 48–55balai, nustatomas lengvo neįgalumo lygis.

Specialieji poreikiai nustatomi vadovaujantis Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašu ir 3 priedais.

Ieškoti galiojančios suvestinės redakcijos  ir 3 priedų –

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ef7052500aa811e9a5eaf2cd290f1944/asr

Bazinio funkcionavimo lygmens balų lentelės (1 priedas) 21 punktu vertinama –

Dažni generalizuoti epilepsijos priepuoliai, pasikartojantys kiekvieną dieną, su demencija (kodas pagal TLK-10-AM – F02), organiniu amneziniu sindromu (kodas pagal TLK-10-AM – F04) arba organiniu asmenybės sutrikimu (kodas pagal TLK-10-AM – F07.0) (pateiktos gydytojo neurologo ir gydytojo psichiatro išvados).


Parengė Daiva Valadkevičienė

NDNT Vilniaus II teritorinio skyriaus vedėja

2020-08-26