(Ne)pamirštos lengvatos neįgaliesiems

Apie teikiamas lengvatas neįgaliesiems gydymo įstaigose,  perkant kompensuojamus vaistus ar naudojantis viešuoju transportu žinome nemažai, nes kasdien su jomis susiduriame. Yra lengvatų, kuriomis galime naudotis, tačiau jas pamirštame, kadangi prireikia rečiau.

Trumpai apie (ne)pamirštas lengvatas neįgaliesiems.


VAISTAI

100 procentų bazinės kompensuojamųjų vaistų, įrašytų į Ligų ir kompensuojamų vaistų joms gydyti bei į Kompensuojamų vaistų sąrašus, ir medicinos pagalbos priemonių, įrašytų į Kompensuojamų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, ambulatoriniam gydymui:

 • asmenims, pripažintiems nedarbingais (0-25 proc.);
 • asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių asmenims, kuriems teisės aktų tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis.

50 procentų bazinės kainos kompensuojamųjų vaistų, įrašytų  į Kompensuojamų vaistų sąrašą (B sąrašą), ir medicinos pagalbos priemonių, įrašytų į Kompensuojamų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, ambulatoriniam gydymui:

 • asmenims, pripažintiems iš dalies  darbingais (30-40 proc.);
 • senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

GYDYMAS

Visa bazinė kaina kompensuojama medicininės reabilitacijos, įskaitant sveikatą grąžinantį gydymą, siunčiamiems baigti gydymą po sunkios ligos ar traumos, kurios įrašytos į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą:

 • asmenims, pripažintiems nedarbingais (0-25 proc.);
 • senatvės pensijos amžiaus asmenims, kuriems teisės aktų tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis.

Apdraustiesiems  asmenims,  gaunantiems  valstybinio socialinio draudimo  netekto  darbingumo pensiją, ligos pašalpa dėl apdraustojo ligos ar traumos iš  Valstybinio  socialinio  draudimo fondo lėšų mokama ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus.


VYKIMAS PER PASIENIO PUNKTUS

Teisę vykti be eilės turi lengvieji automobiliai:

 • kuriuos vairuoja neįgalieji, pateikę transporto priemonės registravimo liudijimą  ir neįgaliojo pažymėjimą;
 • lengvieji automobiliai, kuriais vežami asmenys, kurie  teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais ir kuriems  nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
 • neįgalūs vaikai.

ŽENKLO „NEĮGALUSIS“ NAUDOJIMAS

Teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ kelionės metu turi asmuo:

 • kuriam teisės aktais nustatyta tvarka nustatytas mažesnis negu 55 proc. darbingumo lygis, ar sukakęs senatvės pensijos amžiaus asmuo, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir pats vairuoja lengvąjį automobilį;
 • fizinis asmuo, kuris veža asmenį, teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą nedarbingu ar senatvės pensijos amžiaus ir kuriam nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis.

TRANSPORTO LENGVATOS

Teisė įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bei vienkartinį arba mėnesinį vardinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 80 proc. nuolaida, bei juos lydintis vienas asmuo:

 • asmenys, pripažinti nedarbingais;
 • senatvės pensijos amžiaus asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis.

Teisė įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bei vienkartinį arba mėnesinį vardinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 proc. nuolaida:

 • asmenys, pripažinti iš dalies darbingais;
 • senatvės pensijos amžiaus asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

GYVENAMASIS PLOTAS

Valstybės parama būstui įsigyti, ar pritaikyti neįgaliųjų poreikiams teikiama:

 • nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims;
 • senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis;
 • šeimoms, kuriose yra asmuo pripažintas nedarbingu arba iš dalies darbingu, arba asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis.

Subsidija valstybės remiamo būsto kredito limito daliai padengti teikiama kreditų gavėjams – nedarbingiems arba iš dalies darbingiems, arba kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis, arba  šeimoms, kuriose yra asmuo pripažintas nedarbingu arba iš dalies darbingu , arba asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis. – padengiama 20 proc. suteikto kredito (ar kredito likučio) sumos.

Neįgalių asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą, sudaromas atskiras sąrašas. Asmenys į sąrašą įtraukiami pagal prašymo įregistravimo savivaldybėje datą.


DARBAS

Darbo rinkoje papildomai remiami asmenys:

 • darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
 • darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30-40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
 • darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45-55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis.

Neįgaliesiems gali būti organizuojamas darbo vietų steigimo subsidijavimas, jų neterminuotam įdarbinimui remti, steigiant naujas (pritaikant esamas) darbo vietas atsižvelgiant į bedarbio negalios pobūdį.

Savarankiško užimtumo rėmimas organizuojamas neįgaliesiems, kuriems nustatytas iki 40 procentų darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, siekiantiems pradėti savo verslą ir steigiantiems sau darbo vietą.

Siekiant suteikti kvalifikaciją ar įgyti kompetencijų, jei tai reikalinga įsidarbinant, neįgaliesiems gali būti organizuojamas profesinis mokymas.

Siekiant suteikti galimybę darbo ieškantiems neįgaliesiems užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų ir laikinai įsidarbinti yra organizuojami viešieji darbai. Bendra viešųjų darbų trukmė per 12 mėnesių laikotarpį negali būti ilgesnė kaip 6 mėnesiai.


ATOSTOGOS

Neįgaliesiems – 35 kalendorinių dienų atostogos.
Neįgaliesiems – 30 kalendorinių dienų neapmokamos atostogos.

Darbuotojui, vienam slaugančiam neįgalųjį, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, – iki 30 kalendorinių dienų per metus šalių suderintu laiku.

Darbuotojams, namie slaugantiems ligonius ir neįgaliuosius, taip pat asmenims, sergantiems chroniškomis ligomis, kurių paūmėjimas priklauso nuo atmosferos sąlygų, esant medicinos įstaigos rekomendacijai, kasmetinės atostogos suteikiamos jų pageidaujamu laiku.


ŽEMĖ

Nuo žemės mokesčio atleidžiami žemės savininkai – asmenys, kuriems nustatytas 0-40 proc. darbingumo lygis, kai minėtų savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir jiems priklausančio žemės sklypo dydis neviršija savivaldybių tarybų nustatytų neapmokestinamųjų dydžių.

Asmenims, pripažintiems nedarbingais ar asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir kuriems nustatyta tvarka atkurtos nuosavybės teisės į valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius, už juos, taip pat už atsisakytą sklypą mieste atlyginama pinigais iki nustatyto termino.


TEISINĖ PAGALBA

Teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nu
statytus turto ir pajamų lygius, turi:

 • asmenys, kurie yra pripažinti nedarbingais;
 • asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
 • taip pat šių asmenų globėjai, (rūpintojai), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti bei ginti.

VERSLO LIUDIJIMAS

Savivaldybės neįgaliesiems, turintiems verslo liudijimą, turi teisę nustatyti mažesnį pajamų mokestį.


VALSTYBĖS RINKLIAVA

Už asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimą bei pakeitimą, už dokumento, patvirtinančio asmens gyvenamąją vietą, išdavimą nuo valstybės rinkliavos atleidžiami asmenys:

 • kuriems nustatytas 0-40 proc. darbingumo lygis;
 • kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Parengta remiantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikta informacija www.socmin.lt